هشتمین نمایشگاه بین المللی سنگ تهران

حضور شرکت سنگستان در هشتمین نمایشگاه بین المللی سنگ تهران در سال 1395. رضا احمدی رئیس کانون سنگ ایران، جعفر سرقینی وزیر صنعت، معدن و تجارت و احمد شریفی دبیر انجمن سنگ ایران از غرفه شرکت سنگستان در این نمایشگاه بازدید کردند.

هشتمین نمایشگاه بین المللی سنگ تهران
هشتمین نمایشگاه بین المللی سنگ تهران
هشتمین نمایشگاه بین المللی سنگ تهران
هشتمین نمایشگاه بین المللی سنگ تهران
هشتمین نمایشگاه بین المللی سنگ تهران
هشتمین نمایشگاه بین المللی سنگ تهران
هشتمین نمایشگاه بین المللی سنگ تهران