صنایع سنگستان - گروه کارخانجات و معادن آذرنوش

معدن سنگ مرمریت «سیاه دره» ، معدن سنگ مرمریت مشکی ماکو، معدن سنگ تراورتن «دره بخاری»، معدن سنگ تراورتن «هندوور»